Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Llicència d'obres majors

Descripció

Preu

Les taxes a liquidar en un projecte d’obres a l’any 2013 (percentatges aplicables sobre el Pressupost de Referència del projecte) són:

 • 3,9% en concepte d’impost 
 • 1,2% en concepte de taxa (quantitat resultant que s'ha de liquidar en el moment de registrar d’entrada la llicència en qüestió)
 • 0,6 % en concepte de fiança d’obres (quantitat retornable a la finalització de l'obra, aportant el certificat de final d'obra emès pels tècnics)
 • 15,21 € en concepte de placa d’obres
 • Fiança de runes i terres, en aplicació del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), que estableix l’import de la fiança en 11€ per tona, amb un mínim de 150€.

Duració

2 anys, amb possibilitat de pròrroga.

Observacions

En el cas que el constructor fos el mateix que el promotor, s'hauria d'afegir l'imprès de responsabilitat que s'adjunta.


Per internet

Enllaç extern

https://seu-e.cat/ca/web/vacarisses/tramits-i-gestions


Presencial

Observacions

S'ha de sol·licitar al Registre general de l'Ajuntament per escrit, amb l'imprès oficial corresponent, subscrit per l'interessat o per la persona que el representi.
En el moment d'aquesta sol·licitud, caldrà abonar a l'Ajuntament la pertinent taxa legalment establerta (1,2% del Pressupost de Referència).


Documentació que cal aportar

 • Instància oficial de l'Ajuntament
 • Projecte tècnic duplicat, visat pel corresponent Col·legi Professional (Art. 37 de l'Ordenança Urbanística per veure quins documents han de formar, com a mínim, el projecte tècnic)
 • Full d'assumeix de l'arquitecte
 • Full d'assumeix de l'aparellador
 • Full d'estadística
 • Programa de control de qualitat
 • Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
 • Fitxa de característiques del Col·legi d’Arquitectes, a efectes de determinar el pressupost de referència del projecte sobre el qual es donarà la llicènciaDocumentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats