Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Llicència de legalització d'obres

Descripció

Quan els actes d’edificació o ús del sòl s’efectuïn sense la preceptiva llicència municipal, o sense ajustar-se a les condicions d’aquesta, i sempre que la legalització sigui urbanísticament possible, d’acord amb la normativa urbanística, el Pla General Municipal d’Ordenació vigent i les Ordenances Municipals aplicables, l’interessat ha de sol·licitar l’obertura d'una llicència de legalització.

Preu

Les taxes a liquidar en una legalització d’obres actualment (percentatges aplicables sobre el Pressupost de Referència del projecte) són:

  • 3,9% en concepte d’impost
  • 1,2% en concepte de taxa (quantitat resultant que s’ha de liquidar en el moment de registrar d’entrada la llicència en qüestió)

Observacions

La tramitació d’aquests expedients de legalització serà la mateixa que cal donar a l’acte que es legalitza, independentment de la sanció que procedeixi tramitar en cas que sigui pertinent.


Per internet

Enllaç extern

https://seu-e.cat/ca/web/vacarisses/tramits-i-gestions


Presencial

Observacions

S'ha de sol·licitar al Registre general de l'Ajuntament per escrit, amb l'imprès oficial corresponent, subscrit per l'interessat o per la persona que el representi.
En el moment d'aquesta sol·licitud, caldrà abonar a l'Ajuntament la pertinent taxa legalment establerta.


Documentació que cal aportar

A la sol·licitud de legalització d’obres totalment acabades, s'hi han d'adjuntar, necessàriament, dos exemplars redactats per un Arquitecte o Arquitecte Tècnic, que continguin la següent documentació:

  • Instància d'obra major
  • Memòria descriptiva
  • Pressupost
  • Certificat tècnic de solidesa, habitabilitat i antiguitat de les obres realitzades sense llicència, visat pel Col·legi Oficial corresponent
  • Plànol d’emplaçament
  • Croquis acotats (plantes i alçats de les construccions a realitzar)
  • Reportatge fotogràfic en color de l’obra efectivament realitzada
  • Documentació que justifiqui l'antiguitat de la construcció

 


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats