Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Devolució de fiances dipositades per a llicències d'obres

Descripció

Una vegada finalitzada l'obra, i si s'escau prèvia tramitació de l'alta de l'obra al cadastre (veure tramitació d'alta d'obra nova en cadastre), es pot demanar la devolució de les fiances dipositades per a la llicència d'obres.


Els tècnics municipals són qui informen de la devolució de les fiances i, en el cas de ser desfavorable, es comunicarà a la persona interessada.


PREU: Gratuït


Per internet

Enllaç extern

https://seu-e.cat/ca/web/vacarisses/tramits-i-gestions


Presencial

Observacions

S'ha de sol·licitar al Registre General de l'Ajuntament per escrit, amb l'imprès oficial corresponent, subscrit per l'interessat o per la persona que el representi. A la sol·licitud de petició, cal indicar-hi el número de llicència o el sol·licitant de la llicència. En el moment de presentar aquesta sol·licitud, caldrà adjuntar la documentació necessària.


Documentació que cal aportar

  • Instància tipus
  • Documentació acreditativa d'haver presentat l'alta al Cadastre, si s'escau
  • Certificat Final d'Obra visat pel col·legi professional corresponent
  • Certificats de l'abocament de runes i terres en un abocador controlat, si s'escau


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats