Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Comunicació Informació d'interès

Ajut de menjador escolar

8 de maig de 2023


Destinat a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO


El període per a sol·licitar els Ajuts de Menjador per al curs 2023-2024 serà del 15 al 31 de maig de 2023 de forma telemàtica, via instància electrònica. En el cas que no es pugui presentar per via telemàtica, caldrà demanar cita prèvia al Departament de Serveis Socials, trucant al telèfon 93 835 90 02 (extensió 453).

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Sol·licitud degudament complimentada i signada.
 • DNI/NIE de totes les persones que conviuen en l’habitatge, i, en cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família.
 • Volant de convivència actual, en el cas que l’Ajuntament no pugui fer la consulta directa.
 • Informar de l’IDALU de l’alumne/a sol·licitant.
 • En el cas que alguna persona de la unitat familiar rebi qualsevol classe d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos:
  • Original i fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
  • Les persones que percebin prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge: resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge.
  • Pensió d’aliments dels fills/es, en cas de divorci. Document acreditatiu de l’atorgament i del seu import de l’any 2022.
  • Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treball de la llar de la Seguretat Social, hauran d’aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2022.
  • Altres rendiments no contributius, mitjançant l’acreditació corresponent.
  • En cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració jurada d’ingressos.
 • En cas d’infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
 • Prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, degudament acreditades per l’administració competent.
 • En cas de divorci: conveni o sentència de divorci.
 • Prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge. • Menjador escolar

Documentació adjunta

 • Icone facebook
 • Icone email
 • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats