Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Comunicació Informació d'interès

Sol·licitud ajut de menjador escolar

8 de maig de 2024


Destinat a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO


El període per a sol·licitar els Ajuts de Menjador per al curs 2024-2025 serà del 14 al 31 de maig de 2024 de forma telemàtica, via instància electrònica, adjuntant el document de sol·licitud. En el cas que no es pugui fer per via telemàtica, es pot sol.licitar a l’OAC de l’Ajuntament o bé al Departament de d'Acció Social (edifici La Fàbrica).

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Sol·licitud degudament complimentada i signada.
 • DNI/NIE de totes les persones que conviuen en l’habitatge, i, en cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família.
 • Informar de l’IDALU de l’alumne/a sol·licitant.
 • En el cas que alguna persona de la unitat familiar rebi qualsevol classe d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos:
  • Original i fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
  • Pensió d’aliments dels fills/es, en cas de divorci. Document acreditatiu de l’atorgament i del seu import de l’any 2023.
  • Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treball de la llar de la Seguretat Social, hauran d’aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2023.
  • Altres rendiments no contributius, mitjançant l’acreditació corresponent.
  • En cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració jurada d’ingressos.
 • En cas d’infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
 • Prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, degudament acreditades per l’administració competent.
 • En cas de divorci: conveni o sentència de divorci.
 • Prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge.
 • En cas de viduïtat d’un progenitor/a, adjuntar el certificat de defunció. • Menjador escolar

Documentació adjunta

 • Icone facebook
 • Icone email
 • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats