Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Aprovació dels plecs que han de regir el contracte de renovació i millora del servei de seguretat perimetral i antivirus de l'Ajuntament de Vacarisses

1 de juliol de 2024


La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 11 de juny de 2024, va incoar l’expedient de contractació del CONTRACTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DEL SERVEI DE SEGURETAT PERIMETRAL I ANTIVIRUS DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES. El mateix òrgan, en sessió ordinària de data 1 de juliol de 2024, va aprovar el Plec de Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

Contra aquest acte que esgota la via administrativa podeu interposar de forma optativa i no simultània un dels següents recursos:

a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a aquell en el què sigui publicat, d’acord amb els articles 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre.

b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que s’haurà de formular en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació, davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona.

 

Tanmateix, podeu interposar qualsevol altre recurs o reclamació que estimeu oportú.Documentació adjunta

Enllaços relacionats

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats