Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

ANUNCI Aprovació inicial de les Bases per a les Subvencions destinades a alumnes, per a l'adquisisció de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, pel curs 2024-2025

31 de maig de 2024


El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de maig de 2024, va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2024-2025.
En compliment del previst a l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny , pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, es sotmeten a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al·legacions. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi formular cap al·legació o impugnació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.
El text de les Bases , es pot trobar al web municipal www.vacarisses.cat, al Portal de la Transparència i a l’eTauler on també s’hi accedeix per la pàgina web municipal.Documentació adjunta

Enllaços relacionats

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats