Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

ANUNCI de l'acord Plenari d’aprovació inicial del Reglament del Consell de Participació Territorial dels infants de Vacarisses

30 d'abril de 2024


                                                                                                                                                                      ANUNCI

 

El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses en sessió ordinària de data 25 d’abril de 2024 va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el Reglament del Consell de Participació Territorial dels infants de Vacarisses, alhora que acordava la seva submissió a un tràmit d’informació pública durant trenta dies hàbils.

 

En compliment de l’acord plenari esmentat anteriorment, l’expedient  de referència  podrà ser examinat i consultat per qualsevol interessat a la Web municipal, durant un termini que finalitzarà trenta dies hàbils després d’haver estat publicat el present anunci en el al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al diari Ara, a l’eTauler de la pàgina Web municipal, i al Portal de la Transparència de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials suara esmentades.

 

Durant el mateix termini d’informació pública qualsevol interessat podrà presentar per escrit, davant l’Ajuntament, les reclamacions, al·legacions o suggeriments que hom consideri pertinents en relació a la modificació del Reglament esmentat més amunt.

 

Si no s’hi presenta cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma, la modificació esdevindrà aprovada definitivament de forma automàtica, sense cap tràmit ulterior, sens perjudici de la seva publicació oficial, tal com disposen l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i l’article 66 del reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.

 

Vacarisses,  29 d'abril de 2024

 

 

L’alcaldeDocumentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats