Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Anunci de la suspensió de les llicències d'obres de piscines

11 d'abril de 2024


A N U N C I

 

Per Decret d’Alcaldia núm. 220/2024 de data 9 d’abril de 2024,  s’ha resolt suspendre les tramitacions de llicències d’obres de piscines d’ús particular, i d’altres construccions i/o instal·lacions i usos que comportin un augment significatiu del consum d’aigua  per un termini màxim d’un any des de la seva executivitat, que es podrà estendre un any més, fins a dos anys, en els supòsits previstos en l’article 74 del DL 1/2010.

D’acord amb el que disposa l’article 103.4 del Decret 305/2006, els efectes de la suspensió s’extingiran automàticament la transcórrer aquest terminis, amb l’entrada en vigor de la figura de planejament o en el cas que l’Ajuntament acordi aixecar els seus efectes.  

 

L’àmbit d’aplicació de la mesura de suspensió de tramitacions de piscines d’ús particular i d’altres construccions i/o instal·lacions i usos que comportin un augment significatiu del consum d’aigua abasta tot el terme municipal de Vacarisses.

 

Es fa públic segons el que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC, a l’e-Tauler i al Web municipal.

 

Contra la present resolució, que es ferma en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província. Tanmateix, els legitimats podran interposar qualsevol recurs ajustat a dret.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats