Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

PROJECTE DE MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE VACARISSES

18 de gener de 2024


Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària del 16 de gener de 2024, el PROJECTE DE MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE VACARISSES, amb un pressupost execució per contracta de 383.022,27 euros (pressupost d’execució material de 266.006,16 euros, despeses generals del 13% de 34.580,80 euros, benefici industrial 15.960,37 euros, i IVA 21% 66.474,94 euros), conté els elements legals necessaris exigits per l’article 24 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions del present anunci, per atendre les reclamacions que es produïssin.

 

Sotmès l’expedient a informació pública mitjançant anuncis al tauler d’anuncis de la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de la Transparència en data 19 de gener de 2024, pel període de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions, sense que s’hagin presentat al·legacions, per la qual cosa resta aprovat definitivament amb caràcter automàtic.Documentació adjunta

Enllaços relacionats

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats