Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Equipament del pou de Can Torrella i connexionat a la xarxa existent

30 de novembre de 2023


En compliment del que disposa l’article 235.2.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 30 de novembre de 2023, va aprovar inicialment el projecte d’obres “ EQUIPAMENT DEL POU DE CAN TORRELLA I CONNEXIONAT A LA XARXA EXISTENT ” que es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació del present anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina Web, per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats