Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Anunci d'aprovació dels plecs pel contracte dels serveis periodístics i d’assessorament en comunicació de l’Ajuntament de Vacarisses

17 d'octubre de 2023


Per Acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 16 d’octubre de 2023, es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen la present licitació, i disposar l'obertura del procediment obert simplificat, no subjecte a regulació harmonitzada, del contracte dels serveis periodístics i d’assessorament en comunicació de l’Ajuntament de Vacarisses, amb tramitació ordinària.

 

 

Contra el present procedeixen els següents recursos: 

  • L’anunci de licitació és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la LCSP, que s’haurà d’interposar en un termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació en el perfil del contractant, atenent l’article 50.1.a) de la LCSP. Contra el present acte no procedirà la interposició de cap recurs administratiu ordinari.
  • També serà susceptible de recurs contenciós administratiu, a interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació, davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Documentació adjunta

Enllaços relacionats

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats