Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Procés de selecció per urgència: supervisor/a d'espai públic

30 de maig de 2023


L’AJUNTAMENT DE VACARISSES PRECISA INCORPORAR:

 

SUPERVISOR/A D’ESPAI PÚBLIC

 

TASQUES A REALITZAR:

 • Realitza treballs de seguiment i inspecció d’obres, construccions i altres activitats que es realitzen en el terme municipal respecte al compliment de les ordenances i la normativa vigent.
 • Realitza desplaçaments per inspeccionar, d’ofici o a instàncies de part, obres, construccions, compostadors i activitats diverses.
 • Comprova que les obres i les activitats s’ajustin a les llicències concedides i al previst per la normativa.
 • Vetlla pel compliment de la normativa mediambiental vigent; dona suport operatiu a tècnics de diferents àmbits.
 • Supervisa les tasques d’empreses externes.
 • Fa seguiment d’expedients disciplinaris.
 • Tramita instàncies, fiances i llicències.
 • Realitza funcions de suport administratiu com la redacció de documents i incidències, etc.
 • Així com aquelles altres funcions de caràcter similar relacionades amb el seu lloc de treball que li siguin assignades pels seus superiors.

REQUERIMENTS

 • Títol de Tècnic Superior pertanyent a la branca professional d’Edificació i Obra civil, o titulació equivalent.
 • Permís de Conduir B.
 • Nivell de suficiència en el coneixement de la llengua catalana. Si no es pot acreditar, s’haurà de fer una prova de nivell.

S’OFEREIX:

 Nomenament com a funcionari/ària interí/na, grup de classificació C1, escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica auxiliar.

 • Incorporació immediata i nomenament de llarga durada.
 • Jornada complerta.
 • El seu sou brut anual: 28.424,61 euros.

 

SISTEMA DE SELECCIÓ: Procediment de selecció per urgència.

 

La presentació de sol·licituds serà preferentment de forma telemàtica, la podeu fer en el següent lloc: https://www.vacarisses.cat/pl58/seu-electronica/tramitsid30/etram.htm.

 

En cas que hagueu de presentar la sol·licitud presencialment ho haureu de fer en horari del registre municipal, que és de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores i dilluns i dimecres de 16 a 18 hores i haureu de demanar cita prèvia al 938359002.

 

Es tindran en compte les sol·licituds presentades entre el 5 de juny de 2023 i l'11 de juny de 2023, ambdos inclosos. Haureu d'aportar tota la documentació que justifiqui que compleixen els requisits del lloc de treball a ocupar i tots els mèrits que es puguin al·legar d'acord amb el barem de mèrits que s'especifica a la fase inicial de valoració de mèrits.

 

Desenvolupament del procés selectiu:

 

Es crearà una comissió de valoració formada per tres persones que valoraran les sol·licituds i determinaran quina persona és la més adequada pel lloc de treball a cobrir.

 

La comissió farà una proposta a l’Alcaldia per tal que nomeni el/a candidat/a amb més puntuació. Amb la resta de candidats/tes que hagin finalitzat el procés de selecció (valoració de mèrit i entrevista) faran una llista ordenada per la puntuació obtinguda, per formar una borsa de treball destinada cobrir possibles vacants i substitucions.

 

Fase inicial de valoració de mèrits

 

És molt important que les persones aspirants aportin tota la documentació que puguin relacionada amb el barem de sota

Només aquells aspirants que tinguin més puntuació en la valoració dels mèrits seran cridats per fer l’entrevista i finalitzar el procés de selecció.

 

Els mèrits que es tindrà en compte seran:

 

A) Experiència professional

Puntuació màxima

A.1)

Serveis prestats a l’administració pública, relacionats amb tasques pròpies de la del lloc de treball de referència: 0,20 punts per mes treballat.

3 punts

A.2)

Serveis prestats al sector privat, relacionats amb tasques pròpies  de l’especialitat a desenvolupar, 0,20 punts per trimestre o fracció treballat.

2 punts

B) Nivell de formació

 

Cursos relacionats amb el lloc e treball convocat.

-    Si la seva durada es inferior a 11 hores, 0,25 punts

-    Si la seva durada està entre 11 i 20 hores, 0,50 punts

-    Si la seva durada està entre 21 i 30 hores, 0,75 punts

-    Si la seva durada està entre 31 i 40 hores, 1 punt

-    Si la seva durada es superior a 40 hores, 1,25 punts

 

3 punts

 

Per poder valorar correctament els mèrits de formació, els cursos de formació s’hauran d’acreditar mitjançant còpia de la certificació o títol, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs, programa formatiu i duració del curs en hores. En el supòsit que no s’especifiqui la duració en hores es valorarà amb la puntuació mínima.

 

Per tal d’acreditar correctament el temps treballat, caldrà que de la documentació presentada es desprengui: data d’alta a l’empresa i data de baixa o bé certificat que encara es treballa, tipus d’activitat realitzada i categoria professional.

 

Totes les instàncies d’anar acompanyades de:

 • Imprès específic de sol·licitud per accedir al procés de selecció, que trobareu als documents adjunts.
 • Currículum vitae.
 • Còpia del document d’identitat.
 • Còpia del permís de conduir.
 • Còpia que acrediti la titulació requerida i els coneixements de llengua catalana.
 • Còpia de la documentació que acrediti la formació i/o experiència professional relacionada amb el lloc de treball.
 • Document de vida laboral.
 • I en definitiva, qualsevol altre documentació i/o informació que justifiqui la vostre adequació al perfil que es requereix.

Segona fase enrevista

 

En la segona fase es realitzarà una entrevista personal adreçada a valorar les capacitats i l’experiència de les persones aspirants pel lloc de treball.

 

Només es convocaran per l’entrevista els candidats que hagin obtingut una major puntuació a la valoració de mèrits, el nombre de persones convocades el decidirà la Comissió de valoració, tenint en compte el nombre d’aspirants i el seu perfil professional.

 

Última fase del procediment

 

La Comissió de valoració farà una proposta a l’alcaldia perquè es nomeni funcionari/ària interina la persona candidata amb major puntuació sumant els punts obtinguts a la valoració de mèrits i els obtinguts a la qualificació de l’entrevista personal.

 

La resta de candidats/es que hagin fet l’entrevista personal romandran per ordre de puntuació a la borsa de treball per tal que puguin cobrir possibles substitucions i suplències temporals.

 

S’informarà de la finalització del procés selectiu en aquest lloc web.

 

Per qualsevol dubte adreceu-vos a:

montorobr@vacarisses.catDocumentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats