Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Subvencions destinades a alumnes, per a l'adquisisció de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, pel curs 2023-2024

28 d'abril de 2023


El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 27 d’abril de 2023, va aprovar inicialment les Bases  específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2023-2024,  mitjançant procediment de concurrència competitiva.Es sotmet a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de anunci que dona notícia de l'acord d'aprovació inicial de les Bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al·legacions. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi formular cap al·legació o impugnació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.

L'acord d'aprovació inicial de les Bases ha estat publicat al tauler d'anuncis del Web municial, a l'eTauler i al Portal de Transparència el dia 28 d'abril de 2023, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 8 de maig de 2023. Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8915, de data 15 de maig de 2023, es publica l'anunci de la referència de la publicació al BOPB de l'acord d'aprovació inicial de les Bases.

El termini per a presentar reclamacions i al·legacions finalitzarà el 6 de juny de 2023.

Transcorregut  el termini d’informació pública de vint dies hàbils, comprès entre el dia 09.05.2023 i el 6.06.2023,  sense que es presentés cap al.legació o reclamació,  han esdevingut  aprovades definitivament amb caràcter automàtic.

 

Per Decret de la regidora d’Educació en funcions núm. 23/2023, de 8 de juny de 2023, es va resoldre obrir convocatòria del concurs públic per a l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, per a l’adquisició de llibres de text, material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2023-2024. Al BOPB del dia 1 d'agost de 2023 surt publicada la convocatòria.

Les sol·licituds de subvencions i tota la documentació requerida s’hauran de presentar entre el 18 de setembre i el 18 d’octubre de 2023, ambdós inclosos.

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats