Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte executiu per al tractament de vegetació en les parcel.les públiques i zones verdes del nucli de població Vacarisses-Nucli

13 de març de 2023


Per Decret del regidor de Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn núm. 13/2023, de 10 de març, s’ha aprovat inicialment el projecte “PPU PROJECTE EXECUTIU PER AL TRACTAMENT DE VEGETACIÓ EN LES PARCEL.LES PÚBLIQUES I ZONES VERDES DEL NUCLI DE POBLACIÓ VACARISSES-NUCLI ”,  ha estat elaborat, en data octubre de 2022, per l’enginyera senyora Katia Ana Saint-prix Ventura, amb DNI 43742276 , en qualitat de tècnica adscrita a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari,  de la Diputació de Barcelona, en atorgar un recurs tècnic de redacció de projecte de prevenció d’incendis forestals” codi XGL 21/Y/309543, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2021 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2021-2023”, amb un

Pressupost Primera Intervenció de 5.053,49 euros  (IVA inclòs) = 4.176,44 euros + 877,05 euros d’IVA, el qual inclou PEM 3.509,61 euros (cost directe primera intervenció 3.440,79  euros,  implementació Pla Seguretat Salut 2% 68,82 euros) despeses generals 13% 456,25 euros, benefici industrial (6%) 210,58 euros i IVA 21% 877,05 euros.

 

Pressupost total de manteniment de 459,42 euros (IVA inclòs)= 379,69 + 79,73 euros d’IVA, el qual inclou PEM 319,07 euros (cost directe del manteniment 312,81 euros, implementació Pla Seguretat Salut 2% 6,26 euros) despeses generals 13% 41,48 euros, benefici industrial (6%) 19,14 euros i IVA 21% 79,73 euros.

 

Es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions del present anunci al tauler d’edictes de la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència,  per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.

El termini per a presentar al.legacions finalitzarà el 27 d'abril de 2023.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats