Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Reglament regulador del servei de menjador escolar dels centres públics de Vacarisses

30 de gener de 2023


Per Decret de la regidora d'Educació núm. 5/2023, de 24 de gener, es resol sotmetre a consulta pública prèvia a l’elaboració de les modificacions del Reglament regulador del servei de menjador escolar dels centres públics de Vacarisses,  fins el dia 27 de febrer de 2023, per tal de conèixer l’opinió dels ciutadans i de les entitats que poguessin veure’s potencialment afectades per la futura norma, i poder efectuar d’aquesta forma les modificacions en l’esborrany inicial que s’estimin pertinents.

El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses en sessió ordinària de data 30 de març de 2023  va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la modificació del REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR DELS CENTRES PÚBLICS DE VACARISSES, així com el seu text refós,  alhora que acordava la seva submissió a un tràmit d’informació pública durant trenta dies hàbils.

L'anunci  ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 14 d'abril de 2023, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8894 del dia 13 d'abril de 2023, al diari Ara del dia 6 d'abril de 2023, a l’eTauler de la pàgina Web municipal , al Tauler d'anuncis del Web municipal i al Portal de la Transparència de l’Ajuntament el dia 4 d'abril de 2023.

El termini per a presentar al.legacions finalitzarà el 29 de maig de 2023.

La modificació del reglament ha esdevingut aprovada definitivament, amb caràcter automàtic, després d’haver transcorregut el període preceptiu d’informació pública sense que s’hagi presentat cap al·legació.

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 3 de juliol de 2023 es publica el text refós del reglament.

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8954 de data 10 de juliol de 2023 la referència de la publicació al BOPB.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats