Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Subvencions destinades a Entitats i Associacions de Vacarisses, 2023

27 de gener de 2023


 El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de gener de 2023, va aprovar inicialment les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses destinades a Entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses, mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva,  per a l’any 2023.

En compliment del previst a l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny , pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, es sotmeten a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al.legacions. 

Les Bases foren publicades al tauler d’anuncis del Web municipal, a l’eTauler i al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Vacarisses el dia 27.01.2023 i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 6.02.2023,  i es podran  presentar al·legacions fins el dia 6 de març de 2023. Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8853, de data 13 de febrer de 2023, es publica la referència de la publicació al BOPB de l'anunci d'aprovació inicial de les Bases.Si transcorre aquest període sense que es presenti cap al.legació, l’acord d’aprovació inicial  esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.

 

Per Decret de la regidora d’Acció Social núm. 24/2023, de 14 d’abril de 2023, s'obre convocatòria del concurs públic per a l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, en l’àmbit d’Acció Social, a entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses.

Per Decret de la Regidora d’Educació núm. 17/2023, de 17 d’abril de 2023, s'obre convocatòria del concurs públic per a l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, en l’àmbit d’Educació, a entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses.

Per Decret del regidor d’Esports núm. 7/2023, de 14 d’abril de 2023, s'obre convocatòria del concurs públic per a l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, en l’àmbit d’Esports, a entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses.

Per Decret de la regidora de Joventut núm. 3/2023, de 14 d'abril de 2023, s'obre convocatòria del concurs públic per a l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, en l’àmbit de Joventut, a entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses.

Per Decret del regidor de Participació Ciutadana i Transparència núm. 4/2023, de 14 d’abril de 2023, s'obre convocatòria del concurs públic per a l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, en l’àmbit de Participació Ciutadana i Transparència, a entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses.

Per Decret de l'Alcaldia núm. 130/2023, de 17 d’abril de 2023, s'obre convocatòria del concurs públic per a l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, en l’àmbit de Cooperació, a entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses.

Per Decret de l'Alcaldia núm. 131/2023, de 17 d’abril de 2023, s'obre convocatòria del concurs públic per a l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, en l’àmbit de Cultura. Festes i Patrimoni, a entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses.

Per Decret de la regidora de Turisme, Comerç i Consum núm. 3/2023, de 18 d’abril de 2023, s'obre convocatòria del concurs públic per a l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, en l’àmbit de Começ , a entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses.

 

Al BOPB de data 11-5-2023 es publica la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats en l'àmbit educatiu (BDNS 693383).

Al BOPB de data 12-5-2023 es publica la convocatòria de subvencions per a festes majors i altres activitats de les entitats veinals (BDNS 693385)

Al BOPB de data 12-5-2023 es publica la convocatòria de subvencions per a projectes juvenils (BDNS 693384)

Al BOPB de data 12-5-2023 es publica la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional (BDNS 693379)

Al BOPB de data 12-5-2023 es publica la convocatòria de subvencions per a projectes, activitats o programes socials (BDNS 693378)

Al BOPB de data 15-5-2023 es publica la convocatòria de subvencions per a activitats culturals (BDNS 693381)

Al BOPB de data 6-6-2023 es publica la convocatòria de subvencions per a activitats esportives (BDNS 699744)

Al BOPB de data 6-6-2023 es publica la convocatòria de subvencions per a activitats de comerç (BDNS 699743)

 

Les sol·licituds de subvencions i tota la documentació requerida s’hauran de presentar en un termini màxim de 20 dies, a comptar des de la publicació de l’anunci de l’extracte de la convocatòria al BOPB.

 

 

 

 

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats