Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Subvencions destinades a Entitats i Associacions de Vacarisses, 2023

27 de gener de 2023


 El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de gener de 2023, va aprovar inicialment les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses destinades a Entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses, mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva,  per a l’any 2023.

En compliment del previst a l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny , pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, es sotmeten a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al.legacions. 

Les Bases foren publicades al tauler d’anuncis del Web municipal, a l’eTauler i al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Vacarisses el dia 27.01.2023 i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 6.02.2023,  i es podran  presentar al·legacions fins el dia 6 de març de 2023. Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8853, de data 13 de febrer de 2023, es publica la referència de la publicació al BOPB de l'anunci d'aprovació inicial de les Bases.Si transcorre aquest període sense que es presenti cap al.legació, l’acord d’aprovació inicial  esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats