Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte tècnic de pèrgola metàl.lica d'accés a l'Institut de Vacarisses

26 de gener de 2023


Per Decret núm. 6/2023, de 26 de gener , de la regidora d’Educació, s’ha aprovat inicialment el PROJECTE TÈCNIC DE PÈRGOLA METÀL.LICA D’ACCÉS A L’INSTITUT DE VACARISSES,   elaborat  per l’arquitecte tècnic Santi Ortega Encuentra,  en data abril 2022,  amb un pressupost  d’execució per contracta de 34.714,35 euros, el qual es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions del present anunci al tauler d’edictes de la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència,  per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.

L'anunci d'aprovació inicial fou publicat a la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de la Transparència en data 26.01.2023, pel període de 30 dies  hàbils, compresos entre el  dia 27 de gener de 2023  i el 9 de març de 2023,  sense que s’hagin presentat al·legacions, per la que cosa resta aprovat definitivament amb caràcter automàtic.

L'anunci d'aprovació definitiva fou publicat a la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de la Transparència en data 27.03.2023, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 3.04.2023 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8888 de data 3.04.2023.

Per Decret de la regidora d'Educació núm. 26/2023, de 3 de juliol,  es va aprovar l’actualització del pressupost del “PROJECTE TÈCNIC DE PÈRGOLA METÀL·LICA D’ACCÉS A L’INSTITUT DE VACARISSES, amb un pressupost per al coneixement de l’administració de 47.576,98 € el qual comprèn : pressupost d’execució per contracta de 47.576,98 € (pressupost d’execució material de 33.041,87 €, benefici industrial 1.982,51 € i despeses generals de 4.295,44 €, i IVA 8.257,16 €), motivat per un significatiu augment dels costos, especialment en els materials clau per  a aquesta obra específica, que són el ferro per a l'estructura metàl·lica i la coberta tipus sandwich.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats