Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Ordenança de convivència i civisme de Vacarisses

12 de desembre de 2022


Per Decret de l'Alcaldia núm. 387/2022, de 9 de desembre, es resol sotmetre a consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte d’Ordenança municipal, l’esborrany inicial del text de la futura Ordenança de Convivència i Civisme de Vacarisses,  fins el dia 11 de gener de 2023, per tal de conèixer l’opinió dels ciutadans i de les entitats que poguessin veure’s potencialment afectades per la futura norma, i poder efectuar d’aquesta forma les modificacions en l’esborrany inicial que s’estimin pertinents.

 

El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses en sessió ordinària de data 23 de febrer de 2023  va acordar aprovar inicialment  l’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA I CIVISME DE VACARISSES,   alhora que acordava la submissió de la precitada ordenança a un tràmit d’informació pública durant trenta dies hàbils.

 

L'anunci  ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 6 de març de 2023, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8868 del dia 6  de març de 2023, al diari Ara del dia 1 de març de 2023, a l’eTauler de la pàgina Web municipal del dia 27 de febrer de 2023, i al Tauler d'anuncis del Web municipal i al Portal de la Transparència de l’Ajuntament el dia 24 de febrer de 2023.

El termini per a presentar al.legacions finalitzarà el 20 d'abril de 2023.

Durant del termini d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança suara esmentada  NO ha estat objecte de reclamacions, al·legacions ni suggeriments, i per tant ha esdevingut aprovada definitivament, amb caràcter automàtic.

 

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 25 de maig de 2023 es publica l'acord d'aprovació definitiva de  l’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA I CIVISME DE VACARISSES, i el seu text complet. 

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8932, del 8 de juny de 2023, es publica l'anunci que dóna notícia de la publicació al BOPB dels text integre de l'Ordenança aprovada definitivament.

 

 

 

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats