Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Procés de selecció agent de la Policia Local funcionari/ària de carrera: Resulats procés selectiu i període d'al·legacions

26 de juny de 2023


26/06/2023

 

Anunci del resultat del procés selectiu per una plaça d'agent funcionari/ària de carrera, un cop finalitzades les proves mèdiques. Podeu consultar el llistat aquí.

 

S'obre un període d'al·legacions de 10 dies hàbils.

 

 

26/05/2023

 

S'han realitzat les proves psicotècniques i entrevista a la resta d'aspirants que havien aprovat fins el moment. Podeu comprovar els resultats de les mateixes aquí.

 

Es convoca els i les aspirants aptes a realitzar els reconeixements mèdics segons l'anunci de l'enllaç anterior.

 

· Els i les aspirants han d'acudir amb mascareta.


· Dejú de 4-6 hores per a l'extracció de sang.


· Amb la 1a orina del matí recollida (o si no, s'ha de recollir en el nostre centre).


· Amb ulleres o lents en cas d'utilitzar-les.


· Els i les aspirants hauran d'acudir a l'hora que menciona a la graella.

 

Podeu plantejar qualsevol dubte al correu castillaum@vacarisses.cat

 

15/05/2023

 

Per tal de garantir una borsa de treball on poder disposar de les persones integrants amb immediatesa, es convoca a la resta d'aspirants que han aprovat les proves selectives a realitzar les proves psicotècniques i entrevistes. Podeu consultar els aspirants convocats aquí.

 

Amdues proves es celebraran el dia 24/05/2023, a les 10:00 del matí, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vacarisses, al carrer de Pau Casals, 17 de Vacarisses.

 

Podeu plantejar qualsevol dubte al correu castillaum@vacarisses.cat

  

 

09/05/2023

 

Tal i com s'estableix a les bases de la convocatòria, s'han realitzat les proves psicotècniques a les 5 primeres persones aspirants. Podeu comprovar els resultats de les mateixes aquí.

 

Es convoca als 5 primers candidats/ates a realitzar els reconeixements mèdics els dies especificats a l'anunci anterior.

 

La resta de persones aspirants, que hagin superat el procés selectiu fins al moment, seran convocades en breu per realitzar les proves psicotècniques pertinents.

 

Podeu plantejar qualsevol dubte al correu castillaum@vacarisses.cat

 

 

12/04/2023

 

S'ha procedit a fer el barem dels mèrits aportats pels/per les aspirants. Poeu consultar el resultats del barem dels mèrits aquí.

 

Un cop sumats els resultats obtinguts en tots els exercicis, podeu consultar els/les candidats/ates que han d'anar demà a les 8:30 a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Avinguda de Lourdes, 5, 08100 Mollet del Vallès) a realitzar les proves psicotècniques i que s'hauran de personar els dies 14/04/2023 i 17/04/2023 a les entrevistes, aquí.

 

 

 Podeu plantejar qualsevol dubte al correu castillaum@vacarisses.cat

 

 

03/04/2023

 

S'informa als/a les aspirants aptes al procés selectiu per a proveïr una plaça d'agent de la Policia Local de Vacarisses que, el proper dia 12/04/2023, el Tribunal es reunirà per fer el barem dels mèrits i, per tant, quedarà establert l'ordre de prelació dels mateixos, fent-se pública la llista el mateix dia 12/04/2023.

 

El dia 13/04/2023 es faran els psicotècnics als primers 5 candidats/ates per ordre de prelació.

 

Els/les 5 aspirants convocats hauran de personar-se a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Avinguda de Lourdes, 5, 08100 Mollet del Vallès), el dia 13/04/2023, a les 8:30h, per tal de respondre a les proves psicotècniques.

 

Les entrevistes complementàries tindran lloc els dies 14/04/2023 i 17/04/2023, a les 9.00, també a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Aquestes entrevistes seguiran el mateix ordre de prelació, sent convocats els primers 3 aspirants el dia 14/04/2023 i els 2 restants el dia 17/04/2023.

 

Els/les 11 aspirants restants seran convocats/ades el més aviat possible per a la realització de les mateixes proves, segons disponibilitat de l'ISPC. 

 

 Podeu plantejar qualsevol dubte al correu castillaum@vacarisses.cat

 

30/03/2023

 

S'ha procedit a realitzar el tercer exercici de les bases, les proves d'aptitut física. Podeu comprovar els resultats aquí:

 

Anunci resultat proves físiques

 

Tots i totes quells/es aspirants que hagin resultat APTES a les proves d'aptitut física seran convocats properament a realitzar les proves psicotècniques i entrevista. Aquesta convocatòria es farà mitjançant aquest ltauler d'anuncis.

 

28/03/2023

 

S'ha procedit a realitzar el primer i segon exercici de les bases. Podeu comprovar els resultats aquí:

 

Primer exercici

 

Segon exercici

 

 

Recordem a tots/totes els candidats/ates que han estat aptes dels dos exercicis que estan convocats a la tercera prova:

  • Tercera prova de la fase d’oposició, d’aptitud física, consistent en la realització de les proves relacionades a l’Annex II de les bases, el dia 30 de març de 2023, a les 9:30 h al Poliesportiu Municipal, Avinguda de Muriel Casals, s/n. Recordar a els/les aspirants que per la realització de la prova física hauran de lliurar al Tribunal un certificat mèdic oficial, expedit com a màxim en els 3 mesos anteriors a la realització de la prova, en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d’aquest certificat comporta la no realització de la prova física i l’exclusió automàtica del procés selectiu

 

S'ha emès resolució d'Alcaldia número 84/2023, de 16 de març, on s'esmena l'ordre de composició del tribunal qualificador de les proves selectives.

 

Podeu consultar l'anunci al següent enllaç:

 

Anunci esmena en l'ordre del tribunal qualificador

 

10/03/2023

 

S'ha emès resolució d'Alcaldia número 80/2023, de 10 de març on s'aprova la llista definitiva d'admesos i exclosos, així com la data i el lloc de realització de les proves selectives. Podeu consultar l'anunci al següent enllaç:

 

 Llistat definitiu d'admesos i exclosos i convocatòria de les proves selectives d'una plaça de Policia Local

 

  • Primera prova de la fase d’oposició, consistent en una prova de cultura general, el dia 28 de març de 2023, a les 9:30 h, a la Sala Gran de l’edifici La Fàbrica (carretera de la Bauma, 1)
  • Segona prova de la fase d’oposició consistent en una prova teòrica relacionada amb contingut dels temes que conformen l'ANNEX l, el dia 28 de març de 2023, a continuació de la realització de la primera prova, a la Sala Gran de l’edifici La Fàbrica (carretera de la Bauma, 1)
  • Tercera prova de la fase d’oposició, d’aptitud física, consistent en la realització de les proves relacionades a l’Annex II de les bases, el dia 30 de març de 2023, a les 9:30 h al Poliesportiu Municipal, Avinguda de Muriel Casals, s/n. Recordar a els/les aspirants que per la realització de la prova física hauran de lliurar al Tribunal un certificat mèdic oficial, expedit com a màxim en els 3 mesos anteriors a la realització de la prova, en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d’aquest certificat comporta la no realització de la prova física i l’exclusió automàtica del procés selectiu
  • Quarta prova de la fase d’oposició, prova de nivell de català, està prevista pel proper dia 12 d’abril de 2023, a les 9:30 hores, a la sala Antònia Verdura de l’edifici el Castell de Vacarisses (carrer Major, 3).  

 

Recordem també que, els candidats i candidates que hagin de realitzar  la prova de nivell de català, poden aportar el certificat d'acreditació del nivell B2 en qualsevol moment abans del dia 12 d'abril de 2023 i restarien exempts de la realització de la mateixa.

 

Podeu plantejar qualsevol dubte al correu castillaum@vacarisses.cat

 

30/12/2022

 

S’ha publicat la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat per la selecció, mitjançant concurs-oposició en torn lliure, d’una plaça d’agent de la Policia Local com a funcionari/ària de carrera dins l’escala d'administració especial, sotescala serveis especials.

 

El termini de presentació de sol·licituds per participar al procés de selecció comença el 31 de desembre de 2022 i durarà fins el 30 de gener de 2023, ambdós inclosos.

 

Presenteu la vostra instància preferentment en aquest lloc: https://www.vacarisses.cat/pl58/seu-electronica/tramits/id30/etram.htm, tot i així si l’heu de presentar presencialment haureu de demanar cita prèvia al telèfon 938 359 002, per correu electrònic a vacarisses@vacarisses.cat, o al canal de Telegram @ajvacarisses.

 

L’horari del Registre d’Entrades Municipal per presentar les vostres sol·licituds presencials és: de dilluns a divendres, de les 8.30 h. a les 14 h, i les tardes de dilluns i dimecres, de 16 h a 18 h, al carrer de Pau Casals, 17 de Vacarisses

 

Si voleu fer el pagament de la taxa pels drets d'examen (25,75€) mitjançant transferència bancària demaneu el número de compte trucant a aquest telèfon 938359002 o enviant un correu a l’adreça de sota. Haureu de presentar el comprovant de la transferència junt amb a la vostra sol·licitud.

 

Us recordem que d’acord amb l’article 7 de l’ordenança fiscal número 9 reguladora de la Taxa per expedició de documents i símbols municipals, si es trobeu en situació d’atur, i així ho acrediteu, restareu exempts de fer el pagament de la taxa pels drets d’examen.

 

A partir d’ara tota la informació del procés de selecció es comunicarà únicament mitjançant aquest web.

 

Als documents adjunts trobareu els detalls sobre el procés de selecció i l’imprès normalitzat per fer la vostra instància.

 

Podeu plantejar qualsevol dubte al correu castillaum@vacarisses.cat

 

Tots/totes aquells/elles aspirants que vàreu presentar la documentació a l’anterior convocatòria, no cal que la torneu a presentar

 

 

16/12/2022

 

Publicades les noves bases modificades que regiran el concurs-oposició al BOPB de data 16/12/2022 al BOPB. Podeu consultar-les aquí

 

28/11/2022

 

La Junta de Govern Local, en data 28/11/2022 ha acordat estimar el recurs de reposició interposat en data 22 de novembre de 2022 contra el punt h) de l’article 3. “Requisits dels/de les aspirants”, de les bases que regeixen la convocatòria per la provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local com a funcionari/ària de carrera, aprovades per Junta de Govern Local de data 7 de novembre de 2022.

 

Per aquest motiu s'hauran d'aprovar unes noves bases i procedirem a fer una nova convocatòria un cop aprovades.

 

TOTES LES INSTÀNCIES PRESENTADES EN TEMPS I FORMA EN L'ACTUAL CONVOCATÒRIA SERAN VÀLIDES PER A LA SEGÜENT, NO HAVENT DE TORNAR A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ TOT/A AQUELL/A CANDIDAT/A QUE JA L'HAGI PRESENTAT O QUE HO FACI ABANS DEL 12 DE DESEMBRE.

 

08/11/2022

 

S’han aprovat les bases i la convocatòria per la selecció d’un/a agent de la Policia Local com a funcionari/ària de carrera.

 

El termini de presentació de sol·licituds per participar al procés de selecció va del 22 de novembre de 2022 i durarà fins el 12 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

 

Presenteu la vostra instancia preferentment en aquest lloc: https://www.vacarisses.cat/pl58/seu-electronica/tramits/id30/etram.htm, tot i així si l’heu de presentar presencialment haureu de demanar cita prèvia al telèfon 93 835 90 02, per correu electrònic a vacarisses@vacarisses.cat o al canal de Telegram @ajvacarisses.

 

L’horari del Registre d’entrades municipal per presentar les vostres sol·licituds és: de dilluns a divendres, de les 8.30 h. a les 14 h i les tardes de les tardes de dilluns i dimecres de 16 h a 18 h, carrer de Pau Casals, 17. 08233 Vacarisses

 

Si voleu fer el pagament de la taxa pels drets d'examen (25,75 euros) mitjançant transferència bancària demaneu el número de compte trucant a aquest telèfon 938359002 o enviant un correu a l’adreça de sota. Haureu de presentar el comprovant de la transferència junt amb a la vostra sol·licitud.

 

Us recordem que d’acord amb l’article 7 de l’ordenança fiscal número 9 reguladora de la Taxa per expedició de documents i símbols municipals, si es trobeu en situació d’atur, i així ho acrediteu, restareu exempts de fer el pagament de la taxa pels drets d’examen.

 

A partir d’ara tota la informació del procés de selecció es comunicarà únicament mitjançant aquest web.

 

Als documents adjunts trobareu els detalls sobre el procés de selecció i l’imprès normalitzat per fer la vostra instància.

 

Podeu plantejar qualsevol dubte al correu castillaum@vacarisses.catDocumentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats