Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Denominació del “camp de futbol de Mariano Chillón Chillón"

29 de juliol de 2022


El Ple d'aquest Ajuntament, per l'acord de data 28 de juliol de 2022,  va aprovar inicialment l'expedient de la denominació del “camp de futbol de Mariano Chillón Chillón”,  els terrenys destinats al camp de futbol i instal.lacions annexes,situats junt al Poliesportiu municipal, dins la parcel.la qualificada de sistema d’equipament  comunitari d’ús Esportiu, a l’avinguda de Muriel Casals i Couturier núm.21 de Vacarisses.

Es fa públic segons el que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis del Web de l’Ajuntament i a l’ eTauler .  L'expedient es pot examinar a la Secretaria d'aquest Ajuntament i s'hi poden presentar les observacions i els suggeriments que es considerin convenients, durant el termini de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

L’anunci que en dóna informació pública ha estat publicat en el BOPB el dia 5 d’agost de 2022,  i al Tauler d’anuncis de la pàgina Web de l’Ajuntament  i a l’eTauler el dia 29 de juliol de 2022.

Transcorregut el termini d'informació pública previst per l'article 83  de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, comprès entre el dia 6 d’agost de 2022 i el 5 de setembre de 2022, en no haver-se presentat  observacions i/o suggeriments ,l’ acord inicial queda aprovat definitivament, sense necessitat de nova aprovació en forma expressa.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats