Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte d'obra corresponent al PROJECTE EXECUTIU D'INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM A L'ESCOLA PAU CASALS

5 de juliol de 2022


La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 4 de juliol de 2022, va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regirà el contracte d’obres corresponents al “PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM A L’ESCOLA PAU CASALS”. 

Contra aquest acte que esgota la via administrativa podeu interposar de forma optativa i no simultània un dels següents recursos:

a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a aquell en el què sigui publicat.

b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que s’haurà de formular en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació, davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats