Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Subvencions destinades a alumnes, per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2022-2023

25 de maig de 2022


El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 24 de maig de 2022, va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2022-2023, i acordà sotmetre-les a informació pública, mitjançant anunci que doni notícia de l’acord i el contingut íntegre de les Bases, al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la pàgina Web de l’Ajuntament, a l’eTauler i al Portal de la Transparència, pel termini de vint dies hàbils. Transcorregut aquest termini sense que es presenti cap al.legació o reclamació, esdevindran aprovades definitivament amb caràcter automàtic.

Les Bases foren publicades al tauler d’anuncis de la pàgina Web de l’Ajuntament i a l’eTauler el dia 25.05.2022, al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Vacarisses el dia 26.05.2022 i al Butlletí Oficial de la Província del dia 7.06.2022.

Les Bases es sotmeten a informació pública, i es podran  presentar al·legacions fins el dia 6 de juliol de 2022. Si transcorre aquest període sense que es presenti cap al.legació, l’acord d’aprovació inicial  esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.

Al DOGC núm. 8688 del dia 14.06.2022, surt publicat l'anunci de referència de publicació al BOPB.

Ha transcorregut  el termini d’informació pública de vint dies hàbils, comprès entre el dia 08.06.2022 i el 06.07.2022,  sense que es presentés cap al.legació o reclamació, per la qual cosa les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2022-2023,  han esdevingut  aprovades definitivament amb caràcter automàtic.

Per Decret de la regidora d’Educació núm. 16/2022, de 7 de juliol, s'ha resolt aprovar la convocatòria de subvencions per a l’adquisició de llibres de text, material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2022-2023, mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

Les sol·licituds de subvencions i tota la documentació requerida s’hauran de presentar entre el 19 de setembre i el 19 d’octubre de 2022, ambdós inclosos.

 

La convocatòria ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 8 d'agost de 2022, BDNS (Identif.) 642435



Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats