Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars que regirà el contracte d'obres corresponents a la "MEMÒRIA VALORADA PER A LA CONSERVACIÓ I EL MANTENIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DEL VENTAIOL DE VACARISSES"

24 de maig de 2022


La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 23 de maig de 2022, va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regirà el contracte d’obres corresponents la ”MEMÒRIA VALORADA PER A LA CONSERVACIÓ I EL MANTENIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DEL VENTAIOL DE VACARISSES".

Contra aquest acte que esgota la via administrativa podeu interposar de forma optativa i no simultània un dels següents recursos:

a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a aquell en el què sigui publicat.

b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que s’haurà de formular en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació, davant els Jutjats contenciosos administratius de BarcelonaDocumentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats