Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte de SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ I DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PAU VENTAYOL

17 de maig de 2022


La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 16 de maig de 2022, va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques particulars que regiran el contracte  del SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ I DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PAU VENTAYOL A VACARISSES.

Els Plecs són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la LCSP.

Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats