Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Subvencions destinades a Entitats i Associacions de Vacarisses, any 2022

31 de gener de 2022


El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener de 2022, va aprovar inicialment les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, les quals inclouen les clàusules particulars reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Serveis Territorials i de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament , a Entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses, mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva,  per a l’any 2022.

Es sotmeten a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al·legacions.

L'anunci que dona notícia a l'aprovació inicial de les Bases ha estat publicat al tauler d'anuncis del Web municipal, a l'eTauler i al Portal de Transparència el dia 31 de gener de 2022, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 7 de febrer de 2022. El termini per a presentar al.legacions finalitzarà el 7 de març de 2022.

La referència de l'anunci publicat al BOPB ha estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 14 de febrer de 2022.

Que ha transcorregut el termini d’informació pública de vint dies hàbils, comprès entre el dia 08.02.2022 i el  07.03.2022, previst a l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny , pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals , sense que s’hagi presentat cap al.legació o reclamació, per la qual cosa les esmentades Bases reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, han esdevingut aprovades definitivament amb caràcter automàtic.

 

Les convocatòries de les subvencions han estat publicades al tauler d'anuncis del Web municipal, a l'eTauler i Portal de Trasparència de l'Ajuntament el dia 11 d'abril de 2022, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 10 de maig de 2022. El termini per a presentar sol.licituds de subvencions finalitzarà el dia 9 de juny de 2022.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats