Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de les obres corresponents al PROJECTE EXECUTIU OBRA NOVA DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE VACARISSES

23 de setembre de 2021


La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 20 de setembre de 2021, va aprovar el  Plec de clàusules administratives particulars que regiran el contracte d’obra  corresponent al “PROJECTE EXECUTIU OBRA NOVA DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE VACARISSES”.

 Contra aquest acte que esgota la via administrativa podeu interposar de forma optativa i no simultània un dels següents recursos:

 a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a aquell en el què sigui publicat.

b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que s’haurà de formular en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació, davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats