Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Subvencions destinades a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre que facin efectiva la contractació de persones desocupades del municipi de Vacarisses, i a nous autònoms, 2021-2022

1 de juliol de 2021


El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de juny de 2021, va aprovar inicialment les “Bases reguladores per a la concessió de subvencions a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre que facin efectiva la contractació de persones desocupades del municipi de Vacarisses, i a nous autònoms, 2021-2022”.

Es sotmeten a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l'anunci que en dóna notícia al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al.legacions. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi formular cap al.legació o impugnació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.

Les Bases foren publicades al tauler d’anuncis de la pàgina Web municipal el dia 1.07.2021,  a l’eTauler  del dia 1.07.2021, al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Vacarisses el dia 1.07.2021, al Butlletí Oficial de la Província del dia 8.07.2021, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8459, de data 16.07.2021, una referència de l'anunci publicat al BOPB.

Trancorregut el termini d’informació pública de vint dies hàbils,  comprès entre el dia 8.07.2021 i el 5.08.2021,  previst a l’article 124.2 del Decret 179/1995,  les Bases van esdevenir  aprovades definitivament amb caràcter automàtic.

La convocatòria de subvencions ha estat aprovada per Decret de la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Agrari i Indústria núm. 5/2021, de 3 de setembre de 2021.

La convocatòria fou publicada a l'eTauler el dia 3 de setembre de 2021, al Web municipal el dia 3 de setembre de 2021,  al Portal de Transparència i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 11 d'octubre de 2021 (BDNS identif: 587710).

 

L'obertura del període de presentació de sol.licituds serà a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i la data límit serà fins el 31 de desembre de 2022.

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats