Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Selecció professor/a escola de música: especialitat de llenguatge musical, corals i sensibilització

22 de juny de 2021


 

 

 

REQUISITS:

 

Titulació acadèmica:

 

Titulació superior en pedagogia de la formació musical bàsica i general o de llenguatge musical.

 

Estar en possessió del nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C)

 

Experiència professional:

 

Es prioritzaran les persones amb experiència acreditada relacionada amb las tasques a desenvolupar.

Es valorarà la formació relacionada amb el lloc de treball.

 

Aporteu la documentació necessària per justificar-la (serveis prestats, vida laboral, contractes, certificats de formació...)

 

S’OFEREIX:

 

Contractació com a personal laboral temporal en el grup de titulació A1, escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica superior, en substitució d’una treballadora amb permís per maternitat.

 

L’inici de la contractació està prevista pel mes de setembre de 2021.

 

Jornada laboral: 40% de dedicació setmanal.

 

Retribució corresponent a la categoria i dedicació.

 

SISTEMA DE SELECCIÓ: Procediment de selecció per urgència.

 

Haureu de presentar instància aportant la documentació requerida al Registre General de l'Ajuntament (carrer de Pau Casals 17) dins l’horari d’atenció al públic, a les oficines de correus en la forma reglamentàriament establerta o per qualsevol altre modalitat establerta a l'article 16.4.) de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu de les Administracions Publiques, en el termini de 5 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d’aquest anunci, es a dir entre el 23 i el 30 de juny, ambdós inclosos.

 

Preferentment les instàncies s’han de presentar per Internet a través de la seu electrònica municipal https://www.vacarisses.cat/pl58/seu-electronica/tramits/id30/etram.htm, utilitzant la instància genèrica, i acompanyeu-la de la documentació que vulgueu presentar en relació a la convocatòria.

 

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de:

 

  • Currículum vitae.
  • Document d’identitat.
  • Acreditació del nivell de català.
  • Titulació exigida.
  • Acreditació de l’experiència laboral relacionada amb el lloc de treball.
  • Acreditació de formació complementària relacionada amb el lloc de treball.

Per ser admès/a a la selecció és imprescindible estar en possessió de la titulació exigida i acreditar el nivell de suficiència de llengua catalana, en cas que no es presenti la documentació acredutatuva o es faci per altres vies a les indicades, no es tindrà en consideració la vostra sol·licitud.

 

Si necessitéssiu adreçar-vos presencialment a les oficines municipals haureu de demanar cita prèvia al telèfon 93 835 90 02, per correu electrònic a vacarisses@vacarisses.cat o al canal de Telegram @ajvacarisses.

 

Un cop examinats els currículums es contactarà amb les persones de perfil més adequat que seran citats/des per realitzar una entrevista personal.

 

Es mantindrà actualitzada tota la informació a la pàgina web municipal https://www.vacarisses.cat/seu-electronica/tauler-d-anuncis.htm.

 

Per qualsevol dubte adreceu-vos a: emusica@vacarisses.cat 938359002 ext 430

 

 

 


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats