Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Subvencions destinades a alumnes, per a l’adquisició de llibres de text, material didàctic complementari i informàtic, per al curs escolar 2021-2022

31 de maig de 2021


El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de maig de 2021, va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2021-2022, mitjançant procediment de concurrència competitiva.

Es sotmeten a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l'anunci que en dóna notícia al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al·legacions. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi formular cap al·legació o impugnació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.

L'anunci ha estat publicat al tauler d'anuncis del Web municipal, a l'eTauler i al Portat de Transparència el dia 31 de maig de 2021, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 9 de juny de 2021.

El termini per a presentar al.legacions finalitzarà el dia 8 de juliol de 2021.

Al DOGC núm. 8437 del dia 18 de juny de 2021, es dóna notícia de la referència de publicació de l'anunci al BOPB.

Per Decret de la regidora d'Educació núm. 18/2021, de 12 de juliol, s'ha resolt obrir convocatòria per a l'atorgament de subvencions.

La convocatòria fou publicada a l'eTauler el dia 13 de juliol de 2021, al Web municipal el dia 12 de juliol de 2021,  al Portal de Transparència i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 5 d'agost de 2021 (BDNS identif: 578037).

Les sol.licituds de subvencions s'hauran de presentar entre el 20 de setembre i el 18 d'octubre de 2021, ambdós inclosos.

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats