Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Selecció de personal per urgència: 3 auxiliars administratius/ves

13 de març de 2021


REQUISITS:

 

Titulació acadèmica

 

Estar en possessió del Graduat Escolar, formació professional de primer grau, de cicles formatius de grau mitjà o qualsevol altra acreditada com a equivalent

 

Estar en possessió del nivell de suficiència de llengua catalana.

 

Experiència professional

 

Es prioritzaran les persones amb experiència acreditada relacionada amb tasques d’auxiliar administratiu en l’àmbit de l’administració pública i preferiblement en l’OAC, departament d’educació, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme:

 

-   Realitzar tasques de suport administratiu requerides pel departament.

-   Realitzar les tasques administratives relatives la tramitació d’expedients de l’àrea.

-   Tramitar les sol•licituds.

-   Tramitar les subvencions.

-   Trametre els expedients que se li assignin.

-   Donar suport administratiu a la resta de llocs de l’àmbit de l’àrea quan sigui necessari i així se li indiqui.

-   Mantenir les bases de dades de l’àrea.

-   Mantenir els contactes necessaris amb tercers (altres administracions, associacions de veïns, entitats, etc.) en l’exercici de les     seves funcions.

-   Informar i atendre al públic, telefònicament i personalment, en totes aquelles qüestions per a les que estigui autoritzat/ada.

-   Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

-   Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.

 

S’OFEREIX:

 

Nomenament com a funcionari/ària interí/na grup de titulació C2, escala d’administració general, subescala auxiliar.

 

Jornada laboral: 2 auxiliars administratius a jornada complerta i 1 a jornada parcial.

 

Retribucions: Sou brut mensual 1.399,21 € per 14 mensualitats per jornada complerta.

 

SISTEMA DE SELECCIÓ: Procediment de selecció per urgència.

 

Per optar al lloc de treball s’ha de presentar instància amb tota la documentació requerida al Registre General de l'Ajuntament (carrer de Pau Casals 17) dins l’horari d’atenció al públic, a les oficines de correus en la forma reglamentàriament establerta o per qualsevol altre modalitat establerta a l'article 16.4.) de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu de les Administracions Publiques, en el termini de 5 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la última publicació de l'anunci al diari Regió 7, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament o a l’eTauler.

 

Preferentment les instàncies s’han de presentar per Internet a través de la seu electrònica municipal https://www.vacarisses.cat/pl58/seu-electronica/tramits/id30/etram.htm, utilitzant la instància genèrica, i acompanyeu-la de la documentació que en relació a la convocatòria vulgueu presentar.

 

Si necessitéssiu adreçar-vos presencialment a les oficines municipals haureu de demanar cita prèvia al telèfon 93 835 90 02, per correu electrònic a vacarisses@vacarisses.cat o al canal de Telegram @ajvacarisses. L’horari del registre és de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores i dilluns i dimecres de 16 a 18 hores.

 

Es mantindrà actualitzada tota la informació a la pàgina web municipal https://www.vacarisses.cat/seu-electronica/tauler-d-anuncis.htm , per a consultes contacteu amb montorobr@vacarisses.cat.

 

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de:

  •  Currículum vitae.
  • Document d’identitat.
  • Acreditació del nivell de català.
  • Titulació exigida.
  • Acreditació de l’experiència laboral relacionada amb el lloc de treball a proveir de la qual es desprengui la data d’alta i data de baixa o bé certificat que encara es treballa, tipus d’activitat realitzada i categoria professional (vida laboral, contractes i nòmines o certificacions).
  • Acreditació de formació complementària relacionada amb el lloc de treball.

Per ser admès/a a la selecció és imprescindible estar en possessió de la titulació exigida i acreditar el nivell de suficiència de llengua catalana.

 

Un cop examinats els currículums es contactarà amb les persones de perfil més adequat que seran citats/des per realitzar una entrevista personal. L’entrevista tractarà sobre l’experiència laboral del candidat/ta en tasques similars a les ofertades.

 

Al tauler d’anuncis de la pàgina web es podrà accedir a tota la informació relacionada amb el procediment.

 

Per qualsevol dubte adreceu-vos a:

 

Departament de Recursos Humans 938359002 ext 131

montorobr@vacarisses.cat

 


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats