Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Selecció de personal per urgència: un/a educador/a social

13 de març de 2021


REQUISITS:

 

Titulació acadèmica: Diplomatura o grau en educació social.

 

Estar en possessió del nivell de suficiència de llengua catalana.

 

Experiència professional: Es prioritzaran les persones amb experiència acreditada relacionada amb tasques de serveis socials en l’àmbit de l’administració pública:

 

 • Intervenció en situacions de risc i/o desemparament en la infància i adolescència.
 • Treball amb famílies.
 • Resolució de conflictes.
 • Treball en equip.
 • Capacitat d’adaptació.
 • Servei d’intervenció socioeducativa (SIS).
 • I altres tasques de caràcter general que li siguin atribuïdes pel lloc de treball.

 

S’OFEREIX:

 

Nomenament com a funcionari/ària interí/na grup de titulació A2, escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada, tècnic mig.

 

Jornada laboral: 37,5 hores setmanals.

 

Retribucions: Sou brut mensual 1.963,07 € per 14 mensualitats.

 

SISTEMA DE SELECCIÓ: Procediment de selecció per urgència.

 

Per optar al lloc de treball s’ha de presentar instància amb tota la documentació requerida al Registre General de l'Ajuntament (carrer de Pau Casals 17) dins l’horari d’atenció al públic, a les oficines de correus en la forma reglamentàriament establerta o per qualsevol altre modalitat establerta a l'article 16.4.) de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu de les Administracions Publiques, en el termini de 5 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la última publicació de l'anunci al diari Regió 7, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament o a l’eTauler.

Preferentment les instàncies s’han de presentar per Internet a través de la seu electrònica municipal https://www.vacarisses.cat/pl58/seu-electronica/tramits/id30/etram.htm, utilitzant la instància genèrica, i acompanyeu-la de la documentació que en relació a la convocatòria vulgueu presentar.

Si necessitéssiu adreçar-vos presencialment a les oficines municipals haureu de demanar cita prèvia al telèfon 93 835 90 02, per correu electrònic a vacarisses@vacarisses.cat o al canal de Telegram @ajvacarisses.

 

Es mantindrà actualitzada tota la informació a la pàgina web municipal https://www.vacarisses.cat/seu-electronica/tauler-d-anuncis.htm , per a consultes contacteu amb montorobr@vacarisses.cat.

Les persones interessades podran presentar instància sol·licitant accedir al lloc de treball al registre general de l’Ajuntament de Vacarisses, carrer de Pau Casals, 17, o pels mitjans legalment establerts, en el termini de 5 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Regió 7.

 

L’horari del registre és de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores i dilluns i dimecres de 16 a 18 hores. També podeu fer la instància a la seu electrònica: https://www.vacarisses.cat/pl58/seu-electronica/tramits/id30/etram.htm

 

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de:

 

 • Currículum vitae.
 • Document d’identitat.
 • Acreditació del nivell de català.
 • Titulació exigida.
 • Acreditació de l’experiència laboral relacionada amb el lloc de treball a proveir de la qual es desprengui la data d’alta i data de baixa o bé certificat que encara es treballa, tipus d’activitat realitzada i categoria professional (vida laboral, contractes i nòmines o certificacions).
 • Acreditació de formació complementària relacionada amb el lloc de treball.

Per ser admès/a a la selecció és imprescindible estar en possessió de la titulació exigida i acreditar el nivell de suficiència de llengua catalana.

Un cop examinats els currículums es contactarà amb les persones de perfil més adequat que seran citats/s per realitzar una entrevista personal.

 

Al tauler d’anuncis de la pàgina web es podrà accedir a tota la informació relacionada amb el procediment.

 

Per qualsevol dubte adreceu-vos a:

 

Departament de Recursos Humans 938359002 ext 131

montorobr@vacarisses.cat


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats