Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Concessió de microcrèdits a les microempreses i persones treballadores autònomes afectades per la crisi sanitària provocada pel COVID-19 (octubre 2020)

20 d'octubre de 2020


El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió extraordinària urgent, celebrada el dia 19 d'octubre de 2020, ha aprovat inicialment les BASES REGULADORES PER A LA CONCESIÓ DE MICROCRÈDITS A MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES  AUTÒNOMES DEL MUNICIPI DE VACARISSES AFECTADES PER LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID19, per a la concessió de microcrèdits per facilitar la supervivència de petita i mitjana empresa i persones treballadores autònomes del municipi de Vacarisses. Es sotmeten a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l'anunci que en dóna notícia al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al·legacions. 

Les Bases foren publicades al tauler d’anuncis del Web municipal el dia 20/10/2020, a l’eTauler del dia 21/10/2020, al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Vacarisses el dia 20/10/2020 i al Butlletí Oficial de la Província del dia 22/10/2020, així com al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8261, de data 2.11.2020 , una referència de la publicació feta al BOPB. Transcorregut el termini d’informació pública de vint dies hàbils, comprès entre el dia 23.10.2020 i el 19.11.2020,  sense que s’hagi presentat  cap al.legació o reclamació,  les precitades  Bases han esdevingut aprovades definitivament amb caràcter automàtic.

 

 Per Decret núm. 8/2020, de 22 d'octubre, de la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Agrari i Indústria, s'ha resolt obrir convocatòria per a la concessió d'aquests microcrèdits, mitjançant procediment de concessió directa amb concurrència, concessió que restarà condicionada a què les seves Bases reguladores estiguin aprovades definitivament en el moment de resoldre el seu atorgament.

El termini de presentació de sol.licituds serà de 30 dies, a comptar des de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOPB. 

 Publicat l'anunci de la convocatòria al BOPB del dia 27 d'octubre de 2020, el termini de presentació de sol.licituds finalitzarà el dia 9 de desembre de 2020.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats