Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Subvencions destinades a alumnes, per a l’adquisició de llibres de text, material didàctic complementari i informàtic, per al curs escolar 2020-2021

1 de juny de 2020


El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de maig de 2020, va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2020-2021, mitjançant procediment de concurrència competitiva.

Es sotmeten a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l'anunci que en dóna notícia al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al·legacions. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi formular cap al·legació o impugnació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.

L'anunci de l'acord d'aprovació inicial de les Bases i el seu text íntegre ha estat publicat al Web municipal, a l'eTauler i al Portal de la Transparència el dia 1 de juny de 2020, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 9 de juny de 2020. Al DOGC núm. 8157, de data 18 de juny de 2020, es publica la referència de la publicació de l'anuncia al BOPB. El termini per a la presentació d'al.legacions finalitzarà el dia 8 de juliol de 2020. Les Bases han esdevingut aprovades definitivament amb caràcter automàtic, al no haver-se presentat cap al.legació.

Per Decret de la regidora d'Educació núm. 25/2020, de 9 de juliol, s'obre convocatòria del concurs públic per a l’atorgament d'aquestes subvencions. Al BOPB del dia 20 de juliol de 2020 es publica l'anunci de la convocatòria.

 

Les sol·licituds de subvencions i tota la documentació requerida s’hauran de presentar entre el 21 de setembre i el 21 d’octubre de 2020, ambdós inclosos.

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats