Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Concessió de microcrèdits a les microempreses i persones treballadores autònomes afectades per la crisi sanitària provocada pel COVID-19

29 de maig de 2020


El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de maig de 2020, va aprovar inicialment les BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE MICROCRÈDITS A MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES DEL MUNICIPI DE VACARISSES AFECTADES PER LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID19. Es sotmeten a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al·legacions. Les Bases foren publicades al tauler d’anuncis de l’Ajuntament el dia 29/05/2020, a la pàgina Web municipal el dia 29/05/2020, a l’eTauler del dia 29/05/2020, al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Vacarisses el dia 1/06/2020 i al Butlletí Oficial de la Província del dia 3/06/2020. El termini per a presentar al.legacions finalitzarà el dia 2 de juliol de 2020.

 Al DOGC núm. 8151, de data 10 de juny de 2020, es publica la referència de la publicació al BOPB de l'acord d'aprovació inicial de les Bases . Finalitzat el termini sense que s'hagin presentat al.legacions, les Bases han esdevingut aprovades definitivament amb caràcter automàtic.

Per Decret núm. 4/2020, de 4 de juny, de la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Agrari i Indústria, s'ha resolt obrir convocatòria per a la concessió d'aquests microcrèdits, mitjançant procediment de concessió directa amb concurrència, concessió que restarà condicionada a què les seves Bases reguladores estiguin aprovades definitivament en el moment de resoldre el seu atorgament.

El termini de presentació de sol.licituds serà de 30 dies, a comptar des de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOPB.

Publicat l'anunci de la convocatòria al BOPB del dia 9 de juny de 2020, el termini de presentació de sol.licituds finalitzarà el dia 22 de juliol de 2020.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats