Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Concessió de microcrèdits a les microempreses i persones treballadores autònomes afectades per la crisi sanitària provocada pel COVID-19 (maig 2020)

29 de maig de 2020


El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de maig de 2020, va aprovar inicialment les BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE MICROCRÈDITS A MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES DEL MUNICIPI DE VACARISSES AFECTADES PER LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID19. Es sotmeten a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al·legacions. Les Bases foren publicades al tauler d’anuncis de l’Ajuntament el dia 29/05/2020, a la pàgina Web municipal el dia 29/05/2020, a l’eTauler del dia 29/05/2020, al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Vacarisses el dia 1/06/2020 i al Butlletí Oficial de la Província del dia 3/06/2020. El termini per a presentar al.legacions finalitzarà el dia 2 de juliol de 2020.

 Al DOGC núm. 8151, de data 10 de juny de 2020, es publica la referència de la publicació al BOPB de l'acord d'aprovació inicial de les Bases . Finalitzat el termini sense que s'hagin presentat al.legacions, les Bases han esdevingut aprovades definitivament amb caràcter automàtic.

Per Decret núm. 4/2020, de 4 de juny, de la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Agrari i Indústria, s'ha resolt obrir convocatòria per a la concessió d'aquests microcrèdits, mitjançant procediment de concessió directa amb concurrència, concessió que restarà condicionada a què les seves Bases reguladores estiguin aprovades definitivament en el moment de resoldre el seu atorgament.

El termini de presentació de sol.licituds serà de 30 dies, a comptar des de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOPB.

Publicat l'anunci de la convocatòria al BOPB del dia 9 de juny de 2020, el termini de presentació de sol.licituds finalitzarà el dia 22 de juliol de 2020.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats