Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Subvencions destinades a Entitats inscrites al Registre d'Entitats i Associacions de Vacarisses, any 2020

31 de gener de 2020


El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 2020, va aprovar inicialment les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, les quals inclouen les clàusules particulars reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Serveis Territorials i de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament , a Entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses, mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva, per a l’any 2020.

 

En compliment del previst a l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny , pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, es sotmeten a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al.legacions.

 

L'anunci d'aprovació inicial de les Bases ha estat publicat al Tauler, a l'eTaules, al Web municipal, i al Portal de la Transparència el dia 31 de gener de 2020, i al Butlletí Oficial de la Província del dia 10 de febrer de 2020.

El termini  per a la presentació de reclamacions i al.legacions finalitzaqrà el dia 9 de març de 2020. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi formular cap , l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats