Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Borsa de treball professors/es fitness, zumba, G.A.P., body pump, steps, aeròbic

7 d'agost de 2019


REQUISITS:

 

Titulació exigida:

Especialitat  fitness: Zumba, G.A.P., Body Pump, Global Training, Stepps, Aeròbic, etc...

 • Títol o certificat d’estudis homologats de Zumba i de cadascuna de les activitats dirigides a les que vulguin presentar-se
 • Títol Grau Superior d’Educació Física
 • Títol de Llicenciat en Educació Física
 • Tots/es els/les aspirants tenen que estar inscrits/es en el ROPEC.

En tots els casos en que es presenti un títol equivalent a l’exigit, els aspirants hauran d’adjuntar un certificat, expedient per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència.

En el cas que es presentin titulacions obtingudes a l’estranger, s’haurà d’acreditar la homologació del títol a l’Estat Espanyol, d’acord amb la normativa vigent en aquesta matèria.

 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR:

 

 • Programar les diferents activitats esportives i impartir classes, adaptant-les al nivell general del participants, motivant-los, i fent el seguiment del seu desenvolupament.
 • Vetllar pel bon ús del material i les instal·lacions esportives, així com a l’accés i participació de les classes.
 • Supervisar l’estat i les necessitats de material i les diferents màquines utilitzades en les diferents activitats i classes.
 • Muntar i desmuntar els materials necessaris per a impartir les classes i cursos.
 • Cercar informació i recursos per programar activitats, proposar la realització de noves activitats, dinamitzar la participació en els cursos programats, (informació, publicitat, etc.).
 • Col·laborar en l’organització i distribució dels grups en les sessions i cursos, controlant la participació i satisfacció dels/de les usuaris/àries, envers les activitats ofertades.
 • Atendre les demandes i suggeriments dels/de les usuaris/àries per donar-hi solució i/o comunicar-les al responsable del centre d'esports.
 • Realitzar memòries anuals de les activitats desenvolupades.
 • Realitzar substitucions d’altres monitors/es de la seva especialitat en cas de necessitat.
 • Col·laborar en la preparació i adequació de les instal·lacions esportives pels actes festius que l’Ajuntament vulgui realitzar-hi.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

S’OFEREIX:

Contractació a temps parcial pel curs 2019/2020com a personal laboral temporal, grup de titulació C2.

Dedicació a determinar.

 

SISTEMA DE SELECCIÓ: Procediment de selecció per urgència.

Les persones interessades podran presentar instància sol·licitant accedir a la borsa de treball de professors/es d’activitats dirigides i zumba al registre general de l’Ajuntament de Vacarisses, carrer de Pau Casals, 17, o pels mitjans legalment establerts, des de dia 11 fins el 30 d’agost de 2019.

 

L’horari del registre és de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores.

 

També ho podran fer mitjançant el correu administratiu o l’eTram: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=492

 

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de:

 • Currículum vitae.
 • Document d’identitat.
 • Acreditació del nivell intermedi de català.
 • Titulació exigida.
 • Acreditació de l’experiència laboral: S’acredita amb l’informe de la vida laboral emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació de instàncies, i a més:

     L’experiència professional en les administracions públiques o empreses del sector públic s’ha d’acreditar mitjançant certificació de l’òrgan competent amb indicació expressa a l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de contractació i experiència adquirida.

     L’experiència professional a l’empresa privada o com a treballadora autònom s’ha d’acreditar mitjançant certificació de l’empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions el període de temps, el règim de dedicació i l’experiència adquirida. També es podrà acreditar a través de fotocòpia dels contractes de treball.

 • Acreditació de formació complementària relacionada amb el lloc de treball:

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En els supòsits que no s’especifiqui la duració en hores o crèdits, quedarà a criteri de l’òrgan de valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la puntuació mínima establerta a les bases.

Per ser admès/a a la selecció és imprescindible estar en possessió de la titulació exigida i acreditar el nivell intermedi de llengua catalana.

 

Un cop examinats els currículums es valoraran els mèrits acreditats pels candidats/es d’acord amb el barem de sota i s’ordenaran per de major a menor puntuació, a mida que existeixi la necessitat s’aniran cridant candidats/es per l’ordre de prelació establert per la valoració de mèrits per fer una entrevista personal i acabar de valorar la seva adequació al lloc de treball.

 

A)     Experiència professional:

Puntuació màxima

A.1)

Per serveis prestat a l’administració pública o a l’empresa privada amb funcions i continguts iguals al de professor/a d’activitats dirigides i zumba, 0,10 punts per mes treballat o fracció.

5 punts

A.2)

Per serveis prestat a l’administració pública o a l’empresa privada amb funcions i continguts similars als de la convocatòria al de professor/a d’activitats dirigides i zumba, 0,10 punts per mes treballat o fracció.

4 punts

B)      Nivell de formació:

Puntuació màxima

Cursos relacionats amb el lloc de treball de professor/a d’activitats dirigides.

3 punts

-          Si la seva durada és fins a 15 hores, 0,25 punts

-          Si la seva durada està entre 16 i 40 hores, 0,50 punts

-          Si la seva durada està entre 41 i 100 hores, 0,75 punts

-          Si la seva durada es superior a 100 hores, 1,25 punts

 

Per qualsevol dubte adreceu-vos a:

 

Departament de Recursos Humans 938359002 ext 131

montorobr@vacarisses.cat


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats