Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte "Obertura de la franja perimetral de baixa combustabilitat a la urbanització Ventaiol de Vacarisses"

23 de juliol de 2019


Pel regidor de Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn s’ha dictat el Decret núm. 20/2019, de 22 de juliol, d’aprovació inicial del projecte “OBERTURA DE LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT A LA URBANITZACIÓ EL VENTAIOL DE VACARISSES ”, elaborat, en data març de 2019, per l’enginyera de forest senyora Núria Juan i Serrahima , de la societat AGRO90,SL, amb un pressupost per al coneixement de l’administració de 25.335,90 euros.

Es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions del present anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i a la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència, per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.

L'expedient va ser sotmès a informació pública mitjançant anuncis, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament en data 23.07.2019 , a la pàgina Web municipal en data 23.07.2019, a l’eTauler en data 23.07.2019 i al Portal de la Transparència en data 23.07.2019, pel període de 30 dies hàbils, compresos entre el dia 24 de juliol de 2019 i el 4 de setembre de 2019, sense que s’hagin presentat al·legacions, per la que cosa resta aprovat definitivament amb caràcter automàtic.

L’anunci que dóna notícia a l’aprovació definitiva del projecte “FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT A LA URBANITZACIÓ EL VENTAIOL DE VACARISSES”, en compliment del que disposa l'article 38.2 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, ha estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8015 de data 3.12.2019, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 4.12.2019, i tanmateix s’ha inserit a l’eTauler en data 26.11.2019, al Portal de la Transparència en data 4.12.2019, al Web municipal en data 27.11.2019 i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament en data 26.11.2019 .Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats