Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte de construcció d'edifici per a vestidors, annexes al camp de futbol del poliesportiu municipal de Vacarisses

23 de juliol de 2019


La Junta de Govern de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 22 de juliol de 2019, ha aprovat inicialment el projecte d’obra ordinària titulat “PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI PER A VESTIDORS ANNEXES AL CAMP DE FUTBOL DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE VACARISSES”, elaborat per l’arquitecta municipal senyora Isabel Blasco Borja, en data juliol de 2019, amb un pressupost d’execució per contracta de 123.562,43 euros.

Es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions del present anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i a la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència, per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.

El projecte va ser sotmès a informació pública mitjançant anuncis al tauler d’anuncis de l’Ajuntament en data 23.07.2019, a la pàgina Web municipal en data 23.07.2019, a l’eTauler en data 23.07.2019 i al Portal de la Transparència en data 23.07.2019, pel període de 30 dies hàbils, compresos entre el dia 24 de juliol de 2019 i el 4 de setembre de 2019, sense que s’hagin presentat al·legacions, per la que cosa resta aprovat definitivament amb caràcter automàtic.

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats