Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte "Ampliació aparcament municipal a l'aire lliure amb una planta pis prefabricada"

3 de juliol de 2019


La Junta de Govern de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 25 de juny de 2019, va aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat “AMPLIACIÓ APARCAMENT MUNICIPAL A L’AIRE LLIURE AMB UNA PLANTA PIS PREFABRICADA”, elaborat per l’arquitecta Teresa Boada Centelles, en data maig de 2019, amb un pressupost per al coneixement de l’administració de 343.455,16 euros.

Es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions del present anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i a la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència, per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.

El projecte va ser sotmès a informació pública mitjançant anuncis al tauler d’anuncis de l’Ajuntament en data 3.07.2019, a la pàgina Web municipal en data 3.07.2019, a l’eTauler en data 3.07.2019 i al Portal de la Transparència en data 3.07.2019, pel període de 30 dies hàbils, compresos entre el dia 4 de juliol de 2019 i el 14 d’agost de 2019, sense que s’hagin presentat al·legacions, per la que cosa resta aprovat definitivament amb caràcter automàtic.

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats