Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Reglament del control intern en la seva modalitat de fiscalització i intervenció prèvia limitada

6 de maig de 2019


El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses en sessió ordinària de data 25 d’abril de 2019, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el REGLAMENT DEL CONTROL INTERN EN LA SEVA MODALITAT DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ PRÈVIA LIMITADA, alhora que acordava la submissió del precitat reglament a un tràmit d’informació pública durant trenta dies hàbils.

 

En compliment de l’ acord plenari esmentat anteriorment, l’expedient   de referència -que inclou el text del Reglament, podrà ser examinat i consultat per qualsevol interessat a les oficines municipals de dilluns a divendres, de 9:00 hores a 14:00, durant un termini que finalitzarà trenta dies hàbils desprès d’haver estat publicat el present anunci en el al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al diari Ara , al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a la pagina web municipal , a l’eTauler, i al Portal de la Transparència de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials suara esmentades.

 

Durant el mateix termini d’informació pública qualsevol interessat podrà presentar per escrit, davant l’Ajuntament, les reclamacions, al·legacions o suggeriments que hom consideri pertinents en relació al reglament esmentat més amunt.

L'anunci ha estat publicat en el al Butlletí Oficial de la Província del dia 15 de maig de 2019, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 15 de maig de 2019, al diari Ara del dia 8 de maig de 2019 ,  al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pagina web municipal el dia 6 de maig de 2019, a l’eTauler el dia 7 de maig de 2019 , i al Portal de la Transparència de l’Ajuntament el dia 15 de maig de 2019.

El termini per a presentar al.legacions o suggeriments finalitzarà el dia 28 de juny de 2019.

Dins del termini d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament no ha estat objecte de reclamacions, al·legacions ni suggeriments, i per tant ha esdevingut aprovat definitivament, amb caràcter automàtic.

 Al Butlletí Oficial de la Província del dia 12 de setembre de 2019 es publica l'anunci de l'aprovació definitiva del Reglament.

 

 

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats