Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Subvencions destinades a Entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions de Vacarisses, anys 2019

5 de març de 2019


El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de febrer de 2019, va aprovar inicialment les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, les quals inclouen les clàusules particulars reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Serveis Territorials i de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament , a Entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses, mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva, per a l’any 2019 .

 En compliment del previst a l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny , pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, es sotmeten a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de anunci que en dóna notícia al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al.legacions. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi formular cap al.legació o impugnació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 13 de març de 2019 surten publicades les Bases, finalitzant el termini per a presentar reclamacions o al.legacions el dia 1 d'abril de 2019.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats