Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Subvencions destinades a Entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions de Vacarisses, any 2019

5 de març de 2019


El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de febrer de 2019, va aprovar inicialment les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, les quals inclouen les clàusules particulars reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Serveis Territorials i de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament , a Entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses, mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva, per a l’any 2019 .

 En compliment del previst a l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny , pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, es sotmeten a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de anunci que en dóna notícia al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al.legacions. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi formular cap al.legació o impugnació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.

Les esmentades Bases, foren publicades al tauler d’anuncis de l’Ajuntament el dia 5.03.2019, a la pàgina Web municipal el dia 5.03.2019, a l’eTauler del dia 5.03.2019, al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Vacarisses el dia 13.03.2019 i al Butlletí Oficial de la Província del dia 13.03.2019, així com al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7839, de data 25.03.2019, una referència de la publicació feta al BOPB.

El termini per a presentar reclamacions o al.legacions finalitza el dia 1 d'abril de 2019.

 

Havent transcorregut el termini d’informació pública de vint dies hàbils, comprès entre el dia14.03.2019 i l’ 1.04.2019,  sense que es presentés cap al.legació o reclamació,  les Bases van esdevenir aprovades definitivament amb caràcter automàtic.

 

Pels regidors/es competents han estat aprovades les convocatòries del concurs públic per a l’atorgament de les subvencions.Les sol·licituds de subvencions i tota la documentació requerida s’hauran de presentar en un termini màxim de 20 dies, a comptar des de la publicació dels anuncis de l’extracte de cada convocatòria al BOPB.  

 

Publicades al BOPB del dia 8 de maig de 2019, les convocatòries dels projectes d'educació, comerç, esports, acció social, solidaritat i participació, es podran presentar les sol.licituds de subvencions fins el dia 6 de juny de 2019.

 

Publicada al BOPB del dia 9 de maig de 2019, la convocatòria dels projectes de medi ambient, es podran presentar les sol.licituds de subvencions fins el dia 7 de juny de 2019.

 

Publicades al BOPB del dia 10 de maig de 2019, les convocatòries dels projectes de joventut i de cultura, es podran presentar les sol.licituds de subvencions fins el dia 8 de juny de 2019.

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats