Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte "Ampliació CAP Vacarisses"

23 de gener de 2019


La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 22 de gener de 2019, va aprovar inicialment el projecte "AMPLIACIÓ CAP VACARISSES", elaborat per l'arquitecta Teresa Boada Centelles, en data setembre de 2018, amb un pressupost d'execució per contracta de 180.482,64 euros. Es sotmet l'expedient i l'acord d'aprovació inicial del projecte a informació pública, mitjançant anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament , a la pàgina Web de l’Ajuntament, a l’eTauler i al Portal de la Transparència, pel període de 30 dies hàbils, per tal que qui es consideri interessat pugui presentar les al•legacions que cregui oportunes.

L'anunci d'aprovació inicial fou inserit al tauler d’anuncis de l’Ajuntament en data 23.01.2019, a la pàgina Web municipal en data 23.01.2019, a l’eTauler en data 23.01.2019 i al Portal de la Transparència en data 23.01.2019, pel període de 30 dies hàbils, compresos entre el dia 24 de gener de 2019 i el 6 de març de 2019, sense que s’hagin presentat al·legacions, per la que cosa resta aprovat definitivament amb caràcter automàtic.

L’anunci que dóna notícia a l’aprovació definitiva del projecte “AMPLIACIÓ CAP VACARISSES”, en compliment del que disposa l'article 38.2 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, ha estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7836 de data 21.03.2019, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 19.03.2019, i tanmateix s’ha inserit al Portal de la Transparència el 19.03.2019 i a l’eTauler, al Web municipal i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament en data 12.03.2019.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats