Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Subvencions destinades a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre, que facin efectiva la contractació de persones desocupades del municipi de Vacarisses, i a nous autònoms, 2019-2020

3 de desembre de 2018


El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de novembre de 2018, va aprovar inicialment “Bases reguladores per a la concessió de subvencions a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre que facin efectiva la contractació de persones desocupades del municipi de Vacarisses, i a nous autònoms, 2019-2020” .

 

En compliment del previst a l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny , pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, es sotmet a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al.legacions. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi formular cap al.legació o impugnació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.

 

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 11 de desembre de 2018, surten publicades les Bases i, per tant, es podran presentar al.legacions o reclamacions fins el dia 11 de gener de 2019. L'anunci de la referència de la publicació al BOPB ha estat inserit al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nçum. 7771 de data 19 de desembre de 2018.

 

Per Decret núm. 1/2019, de 18 de gener de 2019, de la regidora d'Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, s'obre convocatòria del concurs públic per a l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, destinades a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre que facin efectiva la contractació de persones desocupades del municipi de Vacarisses, i a nous autònoms, durant l’exercici 2019.

 

L'anunci de la convocatòria ha estat publicat al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'eTauler i al Web municipal el dia 18 de gener de 2019, al Portal de la Transparència el dia 22 de març de 2019 i l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 22 de març de 2019.

 

BDNS (Identif): 442240Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats