Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI)

23 de novembre de 2017


El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 26 d'octubre de 2017, va acordar aprovar inicialment el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) de Vacarisses 2017-2021, i sotmetre'l a informació pública, mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i el tauler d’edictes de l’Ajuntament, a l’eTauler i al Portal de la Transparència, pel període de 30 dies hàbils a comptar des del següent en què sigui publicat en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes que es puguin presentar al·legacions i/o suggeriments que es considerin oportuns. Es considerarà  definitivament aprovat el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) de Vacarisses 2017-2021, si en el termini d’informació pública no es presenta cap al·legació i/o suggeriment.

 

El document del Pla en trobareu al següent enllaç: http://bit.ly/2ysdIBw

 

L'anunci que dóna noticia de l'acord d'aprovació inicial del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals de Vacarisses 2017-2021 dou publicat al Web municipal el dia 6 de novembre de 2017, al Portal de Transparència el dia 14 de novembre de 2017, al Tauler d'anuncis i a l'eTauler el dia 23 de novembre de 2017, i al  Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona del dia 23 de noviembre de 2017 .

 

Transcorregut el termini d'informació pública de 30 dies hàbils, comprès entre el dia 24 de novembre de 2017 i l'11 de gener de 2018, sense que s'hagi presentat cap al.legació i/o suggregiment, el Pla ha esdevingut aprovat definitivament amb caràcter automàtic.

 

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats