Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Subvencions a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre que facin efectiva la contractació de persones desocupades del municipi de Vacarisses, i a nous autònoms (2017-2018)

3 de novembre de 2016


El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 27 d’octubre de 2016, va aprovar inicialment les “Bases reguladores per a la concessió de subvencions a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre que facin efectiva la contractació de persones desocupades del municipi de Vacarisses, i a nous autònoms” .

 

En compliment del previst a l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny , pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, es sotmet a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al.legacions. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi formular cap al.legació o impugnació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu amb caràcter automàtic.

 

Les Bases han estat publicades al tauler d'anuncis de l'Ajuntament el dia 3.11.2016, a l'eTauler el dia 3.11.2016, a la Web municipal el dia 3.11.2016, al Portal de la Transparència i al Butlletí Oficial de la Província el dia 14.11.2016. Al DOGC núm 7250, de data 18.11.2016, es publica la referència del BOP on surten inserides íntegrament les Bases.

Es podran presentar al.legacions fins el dia 14.12.2016.

Havent transcorregut el termini d'informació pública,  comprès entre el dia 15.11.2016 i fins el 14.12.2016, sense que s'hagin presentat al.legacions, les Bases han esdevingut aprovades definitivament amb caràcter automàtic.

 

La convocatòria  fou aprovada per Decret de la regidora d’Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme núm. 2/2017, de 27 de gener de 2017,per a l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, destinades a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre que facin efectiva la contractació de persones desocupades del municipi de Vacarisses, i a nous autònoms, 2017-2018”,   mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

 

L’anunci de convocatòria ha estat publicat a la Web municipal el dia 18.04.2017, a l’eTauler el dia 18.04.2017, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament el dia 18.04.2017, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 19.04.2017.

 

L'obertura del període per a la presentació de sol·licituds serà a partir de l'endemà de la publicació d’aquest anunci d’extracte de convocatòria al BOPB i la data límit serà fins el 30 de desembre de 2018.

 Documentació adjunta

Enllaços relacionats

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats