Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici

Avís legal

Aquesta pàgina web ha estat creada per l’Ajuntament de Vacarisses, amb caràcter informatiu. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

 

Titularitat de la pàgina web

El nom del domini www.vacarisses.cat, està registrat a favor de l’Ajuntament de Vacarises, amb CIF P-0829100-G i domicili social al Carrer Pau Casals número 17, 08233 Vacarisses - Vallès Occidental (Barcelona). Telèfon de contacte 34 93 93 835 90 02 i adreça de correu electrònic elterme@vacarisses.cat

 

Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de l’Ajuntament de Vacarisses o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Ajuntament i és a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de l’Ajuntament de Vacarisses. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

 

Contingut de la web i enllaços

L’Ajuntament de Vacarisses no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.vacarisses.cat. La presència d'aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. En cas de que l’Ajuntament de Vacarisses tingui coneixement efectiu de que l'activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

 

Actualització i modificació de la pàgina web

L’Ajuntament de Vacarisses es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

 

Indicacions sobre aspectes tècnics

L’Ajuntament de Vacarisses no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a l’Ajuntament, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. 

Des de l’Ajuntament de Vacarisses no es garanteix l'absència de virus i d'altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d'usuari d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes. 

També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l'usuari com a conseqüència d'errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

 

Tractament de dades de l'usuari

Sense prejudici del previst en l'indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a l’Ajuntament de Vacarisses al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis. 

L’Ajuntament de Vacarrisses, incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat. L’Ajuntament de Vacarisses no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic de l’Ajuntament. 

 

Delegat de protecció de dades

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.

Hi podeu contactar mitjançant:

  • Correu electrònic: amengualtj@vacarisses.cat 
  • Adreça de contacte: Carrer Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
  • Telèfon: 93.835.90.02

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE .

 

L’article 39 de l’RGPD recull les funcions del delegat de protecció de dades, que són les següents:

  • Informar i assessorar de les seves obligacions la persona responsable o encarregada del tractament i el personal que s'ocupa del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
  • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques de la persona responsable o encarregadadel tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
  • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
  • Cooperar amb l’autoritat de control.

Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

Advertiment sobre utilització de cookies

Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

  

Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

 

Les persones usuàries d’aquesta pàgina web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.

 

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2018 Tots els drets reservats