Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Comissions informatives

Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització municipal, integrats exclusivament per membres de la corporació i que tenen caràcter deliberant i no resolutiu. Poden ser de caràcter permanent o especial.

 

Competències

  • Estudi, informe o consulta dels assumptes l’aprovació dels quals correspongui al Ple.
  • El seguiment de la gestió de l’alcalde, de la Junta de Govern i dels/de les regidors/es que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.
  • L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’alcalde, la Junta de Govern, el Ple i els/les regidors/es que ostentin delegacions decideixin sotmetre a la seva consideració.
  • Servir de marc perquè els/les regidors/es puguin sol·licitar informació relacionada amb el seu àmbit sectorial, que els l’haurà de facilitar el seu president, i perquè aquest informi periòdicament sobre els trets principals de la seva gestió.

 

Periodicitat

 

Les comissions informatives permanents dels plens ordinaris se celebren, sense necessitat de convocatòria prèvia:

  • Comissió Informativa de Règim Interior: els dimecres de la setmana anterior que se celebra el ple, a les 19 h.
  • Comissió Informativa de Serveis Territorials: els dimecres de la setmana anterior que se celebra el ple, a les 18.30 h. 
  • Comissió Informativa de Servei a les Persones: els dimecres de la setmana anterior que se celebra el ple, a les 18 h.

Les comissions informatives dels plens extraordinaris se celebraran amb una antelació mínima de 72 hores respecte a la celebració del ple, prèvia convocatòria expressa comunicada a l’efecte.

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats