Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques particulars, que han de regir el contracte dels SERVEIS DE FORMACIÓ EN ANGLÈS I XINÈS PRESENCIAL PER A INFANTS, JOVES I PERSONES ADULTES DEL MUNICIPI

8 de juny de 2021


La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 7 de juny de 2021, ha aprovat  el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques particulars que regiran el contracte dels SERVEIS DE FORMACIÓ EN ANGLÈS I XINÈS PRESENCIAL PER A INFANTS, JOVES I PERSONES ADULTES DEL MUNICIPI DE VACARISSES, CURS 2021/2022 I 2022/2023.

 

Aquest acte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la LCSP.

 

Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

 

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius ordinaris.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats