Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte de CONCESSIÓ DEL SERVEI DE BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL

4 de maig de 2021


La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 3 de maig de 2021, va aprovar el Plec de clàusules aministratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte de CONCESSIÓ DEL SERVEI DE BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL.

Contra aquest acte que esgota la via administrativa podeu interposar de forma optativa i no simultània un dels següents recursos:

 a)Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació del present anunci, amb els requisits de l’article 115 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre i de conformitat amb el que determinen els articles 123 i 124 del mateix text. La resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el termini d’un mes i contra aquesta resolució expressa podreu interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació. Cas que no rebeu notificació de la resolució del recurs de reposició en el termini d’un mes des de la seva interposició, caldrà entendre’l desestimat per silenci administratiu i, aleshores, podreu interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de sis mesos.

 b)Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que s’haurà de formular en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la publicació del present anunci davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats