Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte "Renovació de la Xarxa d'aigua potable al passeig d'Egara de Vacarisses"

24 de novembre de 2020


La Junta de Govern de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 23 de novembre de 2020, va aprovar inicialment el projecte “RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL PASSEIG D’EGARA DE VACARISSES”,  elaborat  per l’arquitecta municipal Isabel Blasco Borja,  en data novembre de 2020,  amb un pressupost per al coneixement de l’administració de 75.308,39 euros, el qual comprèn : pressupost d’execució per contracta de 75.308,39 euros (pressupost d’execució material de 50.777,79 euros, benefici industrial 3.046,67 euros i despeses generals de 6.601,11 euros, seguretat i salut 1.812,77 euros i IVA de 13.070,05 euros).

 

En compliment de l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions de l'anunci que en dóna publicat, al Tauler d'anuncis de la Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència,  per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.

L'anunci ha estat publicat al Tauler d'anuncis de la Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència el dia 24 de novembre de 2020.

Finalitzat el termini d'informació pública, comprès entre el 25 de novembre de 2020 i el dia 11 de gener de 2021,  sense que s'hagin presentat al.legacions,  el projecte resta aprovat definitivament amb caràcter automàtic.

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats